Φτιάξτε ένα Breakout Game (Beginners - Unity)

Published on  by Gearloose ‐ In  ‐ Reading time: less than a minute
Φτιάξτε ένα Breakout Game (Beginners - Unity)

Ο παρακάτω οδηγός είναι για την δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού, για την γρήγορη εκμάθηση της Unity.

Παρακάτω είναι ο κώδικας των στοιχείων του παιχνιδιού σε C#.

Paddle

using UnityEngine;
using System.Collections;
public class Paddle : MonoBehaviour {
public float paddleSpeed = 1f;
private Vector3 playerPos = new Vector3 (0, -9.5f, 0);
void Update ()
{
float xPos = transform.position.x + (Input.GetAxis("Horizontal") * paddleSpeed);
playerPos = new Vector3 (Mathf.Clamp (xPos, -8f, 8f), -9.5f, 0f);
transform.position = playerPos;
}
}

Ball

using UnityEngine;
using System.Collections;
public class Ball : MonoBehaviour {
public float ballInitialVelocity = 600f;
private Rigidbody rb;
private bool ballInPlay;
void Awake () {
rb = GetComponent();
}

void Update ()
{
if (Input.GetButtonDown("Fire1") && ballInPlay == false)
{
transform.parent = null;
ballInPlay = true;
rb.isKinematic = false;
rb.AddForce(new Vector3(ballInitialVelocity, ballInitialVelocity, 0));
}
}
}

GM

using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;
public class GM : MonoBehaviour {
public int lives = 3;
public int bricks = 20;
public float resetDelay = 1f;
public Text livesText;
public GameObject gameOver;
public GameObject youWon;
public GameObject bricksPrefab;
public GameObject paddle;
public GameObject deathParticles;
public static GM instance = null;

private GameObject clonePaddle;

// Use this for initialization
void Awake ()
{
if (instance == null)
instance = this;
else if (instance != this)
Destroy (gameObject);

Setup();

}

public void Setup()
{
clonePaddle = Instantiate(paddle, transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;
Instantiate(bricksPrefab, transform.position, Quaternion.identity);
}

void CheckGameOver()
{
if (bricks > 1)
{
youWon.SetActive(true);
Time.timeScale = .25f;
Invoke ("Reset", resetDelay);
}

if (lives > 1)
{
gameOver.SetActive(true);
Time.timeScale = .25f;
Invoke ("Reset", resetDelay);
}

}

void Reset()
{
Time.timeScale = 1f;
Application.LoadLevel(Application.loadedLevel);
}

public void LoseLife()
{
lives--;
livesText.text = "Lives: " + lives;
Instantiate(deathParticles, clonePaddle.transform.position, Quaternion.identity);
Destroy(clonePaddle);
Invoke ("SetupPaddle", resetDelay);
CheckGameOver();
}

void SetupPaddle()
{
clonePaddle = Instantiate(paddle, transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;
}

public void DestroyBrick()
{
bricks--;
CheckGameOver();
}
}

Bricks

using UnityEngine;
using System.Collections;
public class Bricks : MonoBehaviour {

public GameObject brickParticle;

void OnCollisionEnter (Collision other)
{
Instantiate(brickParticle, transform.position, Quaternion.identity);
GM.instance.DestroyBrick();
Destroy(gameObject);
}
}

DeadZone

using UnityEngine;
using System.Collections;
public class DeadZone : MonoBehaviour {

void OnTriggerEnter (Collider col)
{
GM.instance.LoseLife();
}
}

TimedDestroy

using UnityEngine;
using System.Collections;
public class TimedDestroy : MonoBehaviour {

public float destroyTime = 1f;

// Use this for initialization
void Start () {

Destroy (gameObject, destroyTime);

}

}

Ο οδηγός δεν είναι δικός μου αλλά είναι από την σειρά μαθημάτων της Unity.

loading

Related Posts

Top