Φτιάξτε ένα Breakout Game (Beginners - Unity)

2 minutes Read

Ο παρακάτω οδηγός είναι για την δημιουργία ενός απλού παιχνιδιού, για την γρήγορη εκμάθηση της Unity.

Παρακάτω είναι ο κώδικας των στοιχείων του παιχνιδιού σε C#.

Paddle

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class Paddle : MonoBehaviour {

  public float paddleSpeed = 1f;

  private Vector3 playerPos = new Vector3 (0, -9.5f, 0);

  void Update () 
  {
    float xPos = transform.position.x + (Input.GetAxis("Horizontal") * paddleSpeed);
    playerPos = new Vector3 (Mathf.Clamp (xPos, -8f, 8f), -9.5f, 0f);
    transform.position = playerPos;

  }
}

Ball

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class Ball : MonoBehaviour {

  public float ballInitialVelocity = 600f;

  private Rigidbody rb;
  private bool ballInPlay;

  void Awake () {

    rb = GetComponent<rigidbody>();

  }

  void Update () 
  {
    if (Input.GetButtonDown("Fire1") && ballInPlay == false)
    {
      transform.parent = null;
      ballInPlay = true;
      rb.isKinematic = false;
      rb.AddForce(new Vector3(ballInitialVelocity, ballInitialVelocity, 0));
    }
  }
}

GM

using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;

public class GM : MonoBehaviour {

  public int lives = 3;
  public int bricks = 20;
  public float resetDelay = 1f;
  public Text livesText;
  public GameObject gameOver;
  public GameObject youWon;
  public GameObject bricksPrefab;
  public GameObject paddle;
  public GameObject deathParticles;
  public static GM instance = null;

  private GameObject clonePaddle;

  // Use this for initialization
  void Awake () 
  {
    if (instance == null)
      instance = this;
    else if (instance != this)
      Destroy (gameObject);

    Setup();

  }

  public void Setup()
  {
    clonePaddle = Instantiate(paddle, transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;
    Instantiate(bricksPrefab, transform.position, Quaternion.identity);
  }

  void CheckGameOver()
  {
    if (bricks < 1)
    {
      youWon.SetActive(true);
      Time.timeScale = .25f;
      Invoke ("Reset", resetDelay);
    }

    if (lives < 1)
    {
      gameOver.SetActive(true);
      Time.timeScale = .25f;
      Invoke ("Reset", resetDelay);
    }

  }

  void Reset()
  {
    Time.timeScale = 1f;
    Application.LoadLevel(Application.loadedLevel);
  }

  public void LoseLife()
  {
    lives--;
    livesText.text = "Lives: " + lives;
    Instantiate(deathParticles, clonePaddle.transform.position, Quaternion.identity);
    Destroy(clonePaddle);
    Invoke ("SetupPaddle", resetDelay);
    CheckGameOver();
  }

  void SetupPaddle()
  {
    clonePaddle = Instantiate(paddle, transform.position, Quaternion.identity) as GameObject;
  }

  public void DestroyBrick()
  {
    bricks--;
    CheckGameOver();
  }
}

Bricks

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class Bricks : MonoBehaviour {

  public GameObject brickParticle;

  void OnCollisionEnter (Collision other)
  {
    Instantiate(brickParticle, transform.position, Quaternion.identity);
    GM.instance.DestroyBrick();
    Destroy(gameObject);
  }
}

DeadZone

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class DeadZone : MonoBehaviour {

  void OnTriggerEnter (Collider col)
  {
    GM.instance.LoseLife();
  }
}

TimedDestroy

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class TimedDestroy : MonoBehaviour {

  public float destroyTime = 1f;

  // Use this for initialization
  void Start () {

    Destroy (gameObject, destroyTime);

  }

}

Ο οδηγός δεν είναι δικός μου αλλά είναι από την σειρά μαθημάτων της Unity